Welkom in mijn webwinkel

Verzending van boeken binnen Nederland is gratis.
Voor verzending naar België wordt €7,50 in rekening gebracht.
Voor overige landen zijn de verzendkosten €10,-

 • Ecce Homo

  20,00

  De beeldtaal van de bijbel

  De bijbel bevat een schat aan tijdloze wijsheid. Soms kom je op een punt waarop het leven, dat je hebt gericht op de buitenwereld, zijn glans heeft verloren, net zoals in de parabel van de Verloren Zoon. Vaak begint er dan een zoektocht naar verdieping. Velen komen tijdens die tocht uit bij oosterse spirituele tradities die beter lijken te passen bij de moderne mens. Echter, ook de bijbel, met name het Nieuwe Testament, bevat een schat aan tijdloze wijsheid, door de evangelisten op prachtige en inventieve wijze beschreven in beeldtaal. Slechts een kleine groep ingewijden wist in de afgelopen eeuwen dat de bijbelverhalen ook gelezen konden worden als metaforen die tezamen een wegwijzer waren voor de mens die op zoek is naar God. De doop van Jezus in de Jordaan bijvoorbeeld en zijn genezingen, transfiguratie en kruisiging staan voor innerlijke processen. In beeldtaal vertegenwoordigen deze de fasen van zuivering, genezing, verlichting en vereniging met God. In de bijbelvertalingen door de eeuwen heen is echter veel symboliek verloren gegaan. De diepere laag van een verhaal zit vaak verborgen in een subtiele woordkeuze of geraffineerde zinsconstructies. Ik nodig je uit om de evangeliën met nieuwe ogen te lezen en je te laten raken en inspireren door de diepgang en rijkheid van deze geschriften.
 • Johannes de Doper die Jezus de Christus werd

  Al tweeduizend jaar wordt Johannes de Doper gezien als degene die de komst van de Messias eerst voorspelt en Jezus vervolgens als ‘het Lam van God’ herkent bij zijn doop in de Jordaan. Johannes de Doper was echter niet slechts de aankondiger van Jezus. Hij was Jezus. Hij werd een Christos, een gezalfde, na zijn proces van Godsrealisatie, gesymboliseerd door zijn doop in de Jordaan.

  Hij werd de Messias waar de Joden al zoveel eeuwen met smart op wachtten. Deze Verlosser moest echter aan een groot aantal profetieën uit de joodse heilige geschriften voldoen. Johannes de Doper voldeed niet aan deze profetieën. De evangelisten geven hem daarom postuum een nieuwe naam en een nieuwe identiteit, die verwijst naar een figuur uit het Oude Testament: Joshua de zoon van Nun, hetgeen, vrij vertaald, de zoon van God betekent.

  Dit boek laat zien hoe dit explosieve gegeven verhuld is verwerkt in de evangelieverhalen. Voor degenen ‘die oren hebben en willen horen’. Bij het ontrafelen van dit grote geheim, vallen ook veel andere, nog onverklaarde puzzelstukjes uit de Bijbel op zijn plaats. De lezer krijgt inzicht in wat het mysterieuze Manna was dat God uit de hemel liet neerdalen om het Joodse volk gedurende hun veertigjarige verblijf in de woestijn te voeden. Het tamelijk ongeloofwaardige verhaal van Jona die drie dagen in de buik van een grote vis verbleef en er weer levend uitkwam, wordt opgehelderd. Tevens wordt duidelijk waarom de leerlingen van Jezus hun visnet aan de rechterkant van de boot moesten uitwerpen. En nog veel meer!

  Met de onthullingen in dit boek hoopt Anne-Marie een nieuwe interesse te wekken voor de Bijbel en voor de grootste mens die ooit geleefd heeft. Jezus wilde niet aanbeden worden, maar hij wilde ons leren hoe wij het Koninkrijk van God innerlijk kunnen verwezenlijken. Hij wilde inspireren tot navolging. Dit boek hoopt hieraan een bijdrage te leveren.

  Anne-Marie schrijft boeken over spiritualiteit. Haar specialisme is de beeldtaal van de Bijbel. Door de eeuwen heen is in de Bijbelvertalingen veel symboliek verloren gegaan. Haar missie is om de diepere laag van de bijbel bloot te leggen en te delen met haar lezers.

  Er is door de eeuwen heen altijd een kleine groep ingewijden geweest die wist dat Johannes de Doper Jezus was. Dit boek bevat vele schilderijen van oude meesters als Da Vinci, Michelangelo, Rafaël en Correggio, waarin dit gegeven verhuld is verwerkt. Kijk en oordeel zelf!

 • Niet op voorraad

  De zeven wondertekens & de vijf wijze meisjes

  In ons allen bevindt zich een groeipotentieel dat ons in staat stelt tot een volgende stap in de evolutie. Een krachtbron van goddelijke oorsprong, waarvan de directe kennis in spirituele tradities alleen werd gedeeld met een klein groepje ingewijden. In de Yogatraditie is deze krachtbron bekend onder de naam kundalini shakti.

  De lezer wordt in dit boek ingewijd in de universele kundalini-symboliek die in alle wereldreligies is terug te vinden. Deze mysterieuze bron van energie blijkt tevens het centrale thema in zowel het Oude als het Nieuw Testament.

  Anne-Marie toont met vele voorbeelden aan dat de gehele Bijbel – van Adam en Eva tot en met het boek Openbaring – ten diepste gaat over een kundalini-ontwaken. Ook deelt zij een bijzondere ontdekking met de lezer: het Johannes-evangelie, het meest mystieke van de vier evangeliën in het Nieuwe Testament, is opgebouwd vanuit een spirituele reis door de zeven chakra’s. De zeven wondertekens die Jezus hierin verricht, beschrijven de specifieke uitwerking van een kundalini-ontwaken op het eerste tot en met het zevende chakra. Een geheel nieuw perspectief in de exegese en voor zover bekend is hierover niet eerder iets op papier verschenen. Met Kundalini-Ontwaken wordt na vele eeuwen de sleutel der kennis die de Farizeeën volgens Jezus hadden weggenomen van de gelovigen weer aan hen teruggegeven.

  Wee u, wetgeleerden, want u hebt de sleutel van de kennis weggenomen. Zelf bent u niet binnengegaan en u hebt hen die binnengingen, tegengehouden' (Lucas 11:52)

 • Maria Magdalena

  Het enige wat de Bijbel zegt over Maria Magdalena is dat zij één van de vrouwen was die Jezus volgden op zijn rondreis door Judea, en dat ze was bevrijd van zeven demonen. Bij nadere bestudering van de Griekse grondtekst, echter, blijkt een schat aan extra informatie te schuilen in de schaarse woorden over deze mysterieuze vrouw.

  Met behulp van deze bronteksten, en met uitleg van de beeldtaal waarin de Bijbel is geschreven, wordt de lezer in dit boek stap voor stap meegenomen naar verrassende ontdekkingen en inzichten.

  Het beeld dat verschijnt van Maria Magdalena is eeuwenlang een goed bewaard geheim geweest van een kleine groep ingewijden en vrije geesten. Dit boek bevat tientallen schilderijen, fresco’s en beelden van beroemde kunstenaars, met - verhulde - verwijzingen naar de spirituele status van Maria, en de cruciale rol die zij heeft gespeeld in het beginnende Christendom.

  Anne-Marie schrijft boeken over spiritualiteit. Haar specialisme is de beeldtaal van de Bijbel. Door de eeuwen heen is in de Bijbelvertalingen veel symboliek verloren gegaan. Haar missie is om de diepere laag van de bijbel bloot te leggen en te delen met haar lezers.

  Dit boek bevat tientallen schilderijen, fresco’s en beelden van beroemde kunstenaars, met - verhulde - verwijzingen naar de spirituele status van Maria, en de cruciale rol die zij heeft gespeeld in het beginnende Christendom.

 • Sale!

  For two thousand years John the Baptist has been seen as the one who first predicted the coming of the Messiah and then recognized Jesus as “the Lamb of God” at his baptism in the Jordan River. John the Baptist, however, was not merely the herald of Jesus. He was Jesus. He became a Christos, an anointed one, after his process of God-realization, symbolized by his baptism in the Jordan.

  He became the very Messiah for whom the Jews had waited so long. But this Redeemer was expected to fulfill a long list of prophesies that had been penned down by ancient prophets. John the Baptist did not correspond to these prophesies. The evangelists, therefore, gave him posthumously a new name and a new identity, one that referred to a character from the Old Testament: Joshua son of Nun, which translated liberally, means Son of God.

  This book shows how this volatile concept is covertly woven into the fabric of the gospel stories -- for "those who have ears and want to hear." And when we unravel this grand secret, we also find solutions to many other inexplicable Biblical mysteries. The reader will discover the true identity of the enigmatic Manna, which God caused to come from heaven to sustain the Israelites on their forty year trek through the wilderness. The rather unbelievable story of Jonah, who emerged alive and well after three days in the belly of a great fish, will be clarified. And we'll learn why the disciples of Jesus were told to cast their fishing net on the right side of their boats. And much more!

  Through the ages there has always been a small group of initiated who guarded the secret that John the Baptist was Jesus. This book contains many paintings of old masters such as Da Vinci, Michelangelo, Raphael and Correggio, in which this knowledge is secretly expressed.

  Through the ages there has always been a small group of initiated who guarded the secret that John the Baptist was Jesus. This book contains many paintings of old masters such as Da Vinci, Michelangelo, Raphael and Correggio, in which this knowledge is secretly expressed.

Ga naar de bovenkant